Bibliotekarze uhonorowani Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP

Pani mgr Alicja Spaleniak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2013
Pani mgr Alicja Spaleniak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2013

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznała Nagrodę Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa mgr Alicji Spaleniak – długoletniej kierowniczce Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Mgr Alicja Spaleniak (ur. w 1950 r.) jest z wykształcenia fizykiem, przygotowanie zawodowe uzyskała kończąc studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, od roku 1998 jest bibliotekarzem dyplomowanym. W pracy zawodowej pełniła różne funkcje kierownicze m. in. była kierownikiem sekcji dokumentacji i wystaw Oddziału Informacji Naukowej, a od roku 1985 jest kierownikiem największego oddziału Biblioteki Uniwersyteckiej – Oddziału Udostępniania Zbiorów. Przez lata pracy wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu Oddziału: zrealizowała projekt czytelni dziedzinowych w Bibliotece Uniwersyteckiej i nowocześnie zorganizowanej wypożyczalni z wolnym dostępem do zbiorów, brała udział w pracach nad wprowadzeniem modułu udostępniania zbiorów systemu komputerowego Horizon, współtworzyła nowoczesny regulamin, zgodny z oczekiwaniami użytkowników, udostępniania zbiorów BU.

Pełni wiele funkcji społecznych: jest członkiem Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (cztery kadencje), od roku 1990 jest członkiem Rady Bibliotecznej Uniwersytetu, a także pracuje w Zarządzie Uczelnianym Związku Nauczycielstwa Polskiego, działa poza tym w komisjach regulaminowej i dyscyplinarnej UAM

Zajmuje się pracą badawczą w zakresie organizacji usług bibliotecznych kulturą organizacyjną biblioteki i badaniami czytelniczymi. Przygotowała 20 publikacji naukowych z zakresu bibliotekarstwa. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i sesjach naukowych wygłaszając referaty i komunikaty.

Jest zaangażowanym dydaktykiem. Wykłada w Instytucie Filologii Polskiej UAM przedmioty zawodowe na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów od licencjackich po studia podyplomowe. Aktywnie współpracuje w realizacji kursów bibliotekarskich, opiekuje się praktykantami i stażystami, dzieląc się z nimi swym bogatym doświadczaniem warsztatowym.

Najwyższym dobrem jest dla Niej doskonale działająca, dobrze wyposażona Biblioteka z dobrze przygotowanymi pracownikami i zadowolonymi użytkownikami.

Pani mgr Halina Kozak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 3 listopada 2011 roku Pani mgr Halina Kozak, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu otrzymała Nagrodę Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego za całokształt pracy zawodowej, a przede wszystkim za długoletnią działalność w Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie nagrody odbyło się w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich.

Pani mgr Halina Kozak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2011 Pani mgr Halina Kozak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2011 Pani mgr Halina Kozak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2011 fot. Paweł Kozak
Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2010 została dr Aldona Chachlikowska, wieloletni sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, kierownik Oddziału Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych, sekretarz redakcji rocznika „Biblioteka”, zasłużony dydaktyk, organizator wielu konferencji i wydarzeń kulturalnych.

Przez cały, już przeszło 35 letni okres pracy na niwie bibliotekarskiej, dr Chachlikowska była i pozostaje niezwykle czynna na polu organizacyjnym, dydaktycznym i naukowo-badawczym.

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność dydaktyczna dr Aldony Chachlikowskiej. Działalność tę rozpoczęła przed laty od realizacji zajęć dydaktycznych z przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej, w dawnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim w Poznaniu, a następnie w ramach zajęć organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W ostatnich latach realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów trybu dziennego specjalizacji bibliotekarsko-dokumentalistycznej w Instytucie Filologii Polskiej UAM, na ogólnie dostępnych studiach podyplomowych, organizowanych przez UAM oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

Wielką wagę i znaczenie przywiązuje do zajęć Nowoczesna biblioteka naukowa, które zostały zorganizowane w ramach studiów podyplomowych dla bibliotekarzy systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. Swoje zainteresowania dydaktyczne skupia na problematyce dotyczącej czytelnictwa, dydaktyki bibliotecznej oraz biblioterapii. Od wielu lat jest także organizatorem działań wspomagających realizację zajęć z przysposobienia bibliotecznego.

Od lat, jako sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej, odpowiada za organizację konferencji naukowych, wśród których wymienić można chociażby, takie jak Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych (2002), Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja. Informacja (2006). Uzyskały one – z uwagi na wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny – bardzo wysoką oceną środowiska.
Efektem tych konferencji są publikacje materiałów, których dr A. Chachlikowska była współredaktorem.

Wielokrotnie organizowała warsztaty środowiskowe dla bibliotekarzy wielkopolskich, poświęcone m.in. sprawom pozyskiwania i wykorzystywania przez biblioteki środków zewnętrznych czy też dokumentom życia społecznego. Wymiernym efektem tych działań było przygotowanie i udostępnienie na stronie www Biblioteki bazy danych na temat dokumentów życia społecznego w bibliotekach naszego województwa.

Jako Sekretarz Redakcji rocznika „Biblioteka” nieustannie zabiega o utrzymanie wysokiego poziomu pisma. To dzięki Jej aktywności czasopismo stało się ogólnopolskim, recenzowanym periodykiem, z wysoką – jak na czasopisma bibliotekarskie – punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Aldona Chachllikowska, starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej, jest autorką blisko 30 publikacji z zakresu dydaktyki bibliotecznej, dokumentacji i informacji naukowej, czytelnictwa oraz historii.

Dorobek zawodowy dr A. Chachlikowskiej świadczy o Jej niezwykłej kompetencji i zaangażowaniu w sprawy zawodu bibliotekarza; jest pracownikiem stale doskonalącym swój warsztat naukowy i fachowy, chętnie dzieli się doświadczeniem z młodszymi adeptami zawodu.

Uroczystość wręczania nagród odbyła się dnia 4 listopada 2010 r. o godz. 11.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, w Bibliotece Kórnickiej na Starym Rynku w Poznaniu.

Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Fotografie: Joanna Błoch

Laureatem został dr Artur Jazdon – od 17 lat dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – bibliotekoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, bibliotekarz dyplomowany, pełniący wiele funkcji społecznych. Zapalony i zaangażowany dydaktyk wykładający przedmioty zawodowe na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów: od licencjackich po podyplomowe. Redaktor naczelny rocznika „Biblioteka”, członek kolegiów redakcyjnych „Roczników Bibliotecznych”, „Przeglądu Bibliotecznego”, serii SBP Nauka – Dydaktyka – Praktyka.

Nagrodę Młodych im. Andrzeja Wojtkowskiego otrzymał dr Rafał Wójcik, pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych (Pracownia Starych Druków) Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Laureatem Nagrody Młodych im A. Wojtkowskiego została mgr Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, pracująca w Oddziale Zbiorów Zwartych Nowych w Bibliotece Uniwersyteckiej. Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu katalogowania w formacie MARC21.

Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego został uhonorowany wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Zbigniew Sławiński, przez wiele lat odpowiedzialny za ochronę i udostępnianie zbiorów; dydaktyk i członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Biblioteka”.

Loading...
Skip to content