Pilotażowy program publikowania otwartego w wyd. Elsevier

Pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji został uruchomiony wraz z licencją krajową czasopism wyd. Elsevier w l.2019-2021. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach 2019-2021 odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej.

Ponadto program umożliwia publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów na koszt autora ze zniżką 30%, 20% i 10% odpowiednio w latach 2019-2021. Ze względu na ograniczoną liczbę artykułów, które mogą zostać w całości sfinansowane z programu, finansowanie to będzie obejmowało artykuły publikowane tylko w niektórych czasopismach. Będą to czasopisma wyselekcjonowane pod kierunkiem MNiSW na podstawie kryteriów jakościowych i dziedzinowych oraz z wykorzystaniem danych o dotychczasowych publikacjach polskich autorów w czasopismach Elsevier.

Ze względu na trwające jeszcze prace nad tymi danymi oraz konieczność przystosowania systemów Elsevier do obsługi autorów oraz weryfikowania artykułów zgodnie ze specyficznymi zasadami programu pilotażowego w Polsce, uruchomienie programu jest obecnie planowane na połowę sierpnia 2019.

Do programu (w formie pełnego pokrycia kosztu publikacji lub możliwości publikacji na koszt autora ze zniżką) będzie można zgłaszać artykuły, które zostaną zaakceptowane do publikacji po uruchomieniu programu, w tym artykuły, które obecnie znajdują się już w fazie recenzji. Szczegółowe instrukcje dla autorów zostały opublikowane do połowy sierpnia 2019»

Wypełnienie formularza do 19 lipca 2019 zagwarantuje możliwość skorzystania ze zniżki od początku uruchomienia programu. W formularzu należy podać dane adresowe do faktur wystawianych przez Elsevier za artykuły zgłaszane przez autorów z Państwa instytucji do publikacji na zasadzie open access z wykorzystaniem zniżki (30% w 2019 r.) przysługującej w ramach programu pilotażowego stanowiącego element licencji krajowej Elsevier. Instytucje, które dostarczą swoje dane w późniejszym terminie zostaną włączone do systemu zniżek w drugim terminie ok. 20 sierpnia 2019. Formularz do pobrania»

 

Program składa się z 2 części:

 1. publikacja artykułów w całości finansowanych z programu (500 artykułów w 2019 roku, 1000 artykułów w 2020 roku i 1500 artykułów w 2021 roku) 
 2. publikacja artykułów finansowanych przez instytucje ze zniżką (zniżka 30% w 2019 roku, 20% w 2020 roku i 10% w 2021 roku).
 • MNiSW wybierze z tej listy te czasopisma, w których będą mogły być publikowane artykuły finansowane w całości z programu. W pozostałych czasopismach z tej listy będą mogły być publikowane artykuły na koszt instytucji ze zniżką. Jeśli przed końcem roku 2019 wyczerpie się pula 500 artykułów, to artykuły ze zniżką będą mogły być publikowane do końca roku we wszystkich czasopismach z listy.
 • Z pierwszej części programu będą mogli korzystać autorzy korespondencyjni afiliowani w dowolnej instytucji zgłoszonej do licencji krajowej. Z drugiej części programu będą mogli korzystać autorzy afiliowani w tych instytucjach, które dodatkowo podadzą dane do fakturowania, do czego służy formularz udostępniony przez ICM. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ale warunkuje udział w drugiej części programu. 
 • Autor korespondencyjny, którego artykuł zostanie przyjęty do publikacji w czasopiśmie Elsevier, zostanie skierowany na specjalną stronę na serwerze wydawcy, gdzie ustalone zostaną zasady publikacji. Na stronie tej autor będzie proszony o wskazanie instytucji, w której jest afiliowany. Jeśli będzie to jedna z instytucji uczestniczących w programie, to autor zostanie poinformowany o dostępnych formach publikacji w ramach pierwszej albo drugiej części programu, zależnie od czasopisma.
 • W przypadku czasopisma hybrydowego autor będzie miał do wyboru publikację bezpłatną w modelu subskrypcyjnym oraz publikację płatną w modelu otwartym. W przypadku pierwszej części programu autor zostanie poinformowany, że publikacja w modelu otwartym będzie sfinansowana z programu. W przypadku drugiej części programu, jeśli autor będzie chciał wybrać publikację otwartą, to będzie musiał zaakceptować, że faktura za publikację zostanie wystawiona dla i wysłana do instytucji, w której jest afiliowany. W przypadku artykułu publikowanego w czasopiśmie typu gold open access (tzn. oferującego tylko open access) w ramach drugiej części programu autor także będzie musiał się zgodzić, że faktura za publikację ze zniżką zostanie wystawiona dla i wysłana do jego instytucji.
 • W przypadku, gdy autor wybierze publikację otwartą w ramach pierwszej lub drugiej części programu, informacja o artykule oraz jego koszcie zostanie przesłana do ICM w celu zatwierdzenia publikacji w ramach programu. Ten etap służy dodatkowej weryfikacji, aby w ramach programu były publikowane wyłącznie artykuły, których autor jest afiliowany w instytucji objętej licencją. Ponadto, w przypadku drugiej części programu ICM będzie się kontaktował z instytucją wskazaną przez autora, w celu potwierdzenia, czy instytucja chce zapłacić za publikację. W tym celu chcemy na razie wykorzystać dotychczasowe kanały komunikacji e-mail z osobami kontaktowymi ds. WBN w instytucjach oraz podane przez instytucje dodatkowe e-maile do przesyłania faktur. W przyszłości (prawdopodobnie od początku 2020 roku) możliwe będzie przekazanie procesu akceptacji artykułów bezpośrednio do instytucji, ale w tym roku musimy sami przetestować i dopracować wraz z Elsevier działanie tego systemu.
 • Jeśli instytucja nie potwierdzi zamiaru opłaty publikacji ze zniżką, to ICM odrzuci artykuł z programu i autor będzie musiał wybrać publikację subskrypcyjną lub na własną odpowiedzialność i według własnego uznania podać dane do fakturowania i zapewnić realizację opłaty za publikację otwartą bez zniżki.
 • Jeśli instytucja potwierdzi zamiar opłaty publikacji ze zniżką, to ICM zatwierdzi artykuł, a Elsevier wystawi fakturę zgodnie z posiadanymi danymi do fakturowania przypisanymi do instytucji wskazanej przez autora.
 • Podanie danych do fakturowania nie oznacza obowiązku korzystania przez instytucję z programu oraz przyjmowania faktur. Tak jak opisano wcześniej, autor będzie wybierał sposób publikacji, a płatność za każdą publikację otwartą będzie potwierdzana przez instytucję.
 • Niewykorzystanie opcji open access przez autora lub brak potwierdzenia opłaty przez instytucję nie będzie skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.
 • Zniżka w ramach drugiej części programu jest adresowana wyłącznie dla instytucji uczestniczących w licencji. Elsevier wymaga, aby płatnikiem faktury za publikację z tą zniżką była instytucja, a nie autor lub strona trzecia. Elsevier wymaga wcześniejszego wskazania adresu do fakturowania, aby uniknąć podawania przez autorów innych adresów. Nie jest natomiast istotne dla programu, jakie są źródła finansowania (granty itp.).
 • Koszt publikowania open access w Elsevier zależy od czasopisma i waha się od 450 do 4600 EUR za artykuł. Mediana wynosi 2400 EUR w czasopismach hybrydowych i 1600 EUR w czasopismach gold open access. Koszty każdego artykułu będą znane przed jego akceptacją przez ICM i instytucję jak opisano powyżej. 

Źródło: ICM UW Paweł Grochowski

Loading...
Skip to content