Rada Biblioteczna

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 22 czerwca 2017 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 25 maja 2017 r.

 Pobierz plik»
 Zalacznik nr 1»

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 5 maja 2016 r.

 Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 4 maja 2015 r.

Pobierz plik »
Zalącznik nr 1 »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 20 listopada 2014 r.

Pobierz plik »
Załącznik »
Załącznik nr  2»
Załącznik nr  3»
Załącznik nr  4»

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 30 czerwca 2014 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 22 maja 2014 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 12 lutego 2014 r.

Pobierz plik »
Załącznik nr 1 »
Załącznik nr 2 »
Załącznik nr 3 »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 6 czerwca 2013 r.

Pobierz plik »
Załącznik nr 1 »
Załącznik nr 2 »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 21 marca 2013 r.

Pobierz plik»

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 13 grudnia 2012 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 24 maja 2012 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 22 marca 2012 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 8 grudnia 2011 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 24 marca 2011 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 25 listopada 2010 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 24 czerwca 2010 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 10 czerwca 2010 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 25 marca 2010 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 21 stycznia 2010 r.

Pobierz plik »

Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 15 czerwca 2009 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 19 kwietnia 2009 r.

Pobierz plik »

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 5 marca 2009 r.

Pobierz plik »

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 12 czerwca 2008 r.

 • Dyskusja nad najważniejszymi problemami dotyczącymi systemu biblioteczno– informacyjnego UAM.
 • Sprawy personalne
 • Wolne głosy i wnioski
 • Przedstawienie wniosku Rady w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej na kadencję 2008-2012.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 20 marca 2008 r.

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2007 – referuje dr Artur Jazdon.
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno–informacyjnym UAM za rok 2007 – referuje mgr Danuta Czaja.
 • Zmiana cennika opłat
 • Wolne głosy i wnioski

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 13 grudnia 2007 r.

 • Repozytorium instytucjonalne. Wprowadzenie do problematyki – referują mgr Emilia Karwasińska i mgr Małgorzata Rychlik.
 • Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Oprogramowanie DigiTool firmy Aleph dla budowy repozytoriów na przykładzie posługujących się nim kilku uczelni – prezentuje przedstawiciel firmy p. M. Dziubecki.
 • Dyskusja

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 24 maja 2007 r.

 • Dyskusja nad problemami udostępniania w systemie biblioteczno–informacyjnym UAM – referują mgr D. Czaja, mgr A. Spaleniak, mgr J. Grześkowiak.
 • Sprawy personalne
 • Wolne głosy

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 29 marca 2007 r.

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2006 – referuje dr Artur Jazdon.
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno–informacyjnym UAM za rok 2006 – referuje mgr Danuta Czaja.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 18 stycznia 2007 r.

 • Założenia polityki gromadzenia e-booków.
 • Wprowadzenie do dyskusji mgr Ewa Lembicz, mgr Michał Pijewski.
  Organizacja szkoleń w zakresie dostępu do źródeł informacji.
 • Wprowadzenie do dyskusji mgr Halina Kozak, mgr Żaneta Szerksznis.
 • Perspektywy poprawy sytuacji magazynowej. Relacja ze spotkania z władzami kanclerskimi UAM – referuje dr Zbigniew Sławiński.
 • Wolne wnioski i głosy.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 października 2006 r.

 • Przyjęcie projektu „Regulaminu systemu biblioteczno–informacyjnego” oraz „Regulaminu udostępniania”.
 • Zaopiniowanie projektu cennika opłat.
 • Wolne głosy

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 6 kwietnia 2006 r.

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2005 – referuje dr Artur Jazdon.
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno–informacyjnym UAM za rok 2005 – referuje mgr Danuta Czaja.
 • Sprawy kadrowe
 • Wolne głosy

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 stycznia 2006 r.

 • Wprowadzenie – prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Prorektor UAM.
 • Ukonstytuowanie Rady Bibliotecznej – wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza Rady.
 • Dyskusja nad „Regulaminem Rady Bibliotecznej” (zob. http://lib.amu.edu.pl/Rada Biblioteczna).
 • Najważniejsze problemy systemu biblioteczno-informacyjnego UAM – referuje dr Artur Jazdon, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 23 czerwca 2005 r.

 • Dyskusję dotyczącą podsumowania działalności Rady w latach 2002/2003 i 2004/2005, głównie na temat dostępów elektronicznych oraz konieczności wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu umiejętności korzystania z elektronicznych źródeł informacji, szkoleń zarówno dla studentów, jak i pracowników nauki – otworzył dr Artur Jazdon.
 • Wnioski awansowe omówiła mgr Danuta Czaja.
 • Prezentacja Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu, historii dworu oraz kolekcji zbiorów masońskich.
 • Członkowie RB mieli okazję zwiedzić zabytkowe wnętrza oraz pospacerować po malowniczym ogrodzie wokół dworu – prowadził mgr Andrzej Karpowicz.
 • Prorektor prof. Bogdan Walczak złożył Panu Przewodniczącemu i Radzie Bibliotecznej podziękowanie za pracę.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Propozycje zmian w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej (zał.1)– referuje dr A. Jazdon.
 • Stanowisko w sprawie wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych dotyczących rejestracji, nadzoru i rozliczania studentów i doktorantów ”obcych” – referuje mgr A. Spaleniak.
 • Informacja o budowie biblioteki Wydziału Neofilologii – referuje mgr D. Czaja.
 • Sprawy kadrowe
 • Wolne wnioski

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 17 czerwca 2004 r.

 • Dyskusja nad założeniami „regulaminu wzorcowego” (zał. 1).
 • Dyskusja nad warunkami przekazania poszczególnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do rejestracji i prowadzenia bazy czytelników (zał. 2).
 • Sprawy kadrowe
 • Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski
Posiedzenie odbyło się dnia 17 czerwca. Głównym punktem obrad była dyskusja nad założeniami tzw. „regulaminu wzorcowego” dla bibliotek sieci biblioteczno–informacyjnej UAM oraz drugiego dokumentu, określającego warunki jakie musi spełniać biblioteka pragnąca samodzielnie wystawiać i aktywować karty biblioteczne.
Dokumenty zostały przedyskutowane i przyjęte.
Pismo Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej -17. 06. 2004
Załącznik 1
Załącznik 2
 Pismo Rektora, Prof. dr hab. Bogdana Walczaka do Dziekanów

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 31 października 2003 r.

 • Działalność Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych – dokonania i zamierzenia – referuje dr Andrzej Nikisch, prezes PFBN.
 • Egzekwowanie należności od osób, które nie przestrzegają „Regulaminu udostępniania” – referuje mgr Alicja Spaleniak.
 • Wnioski awansowe – referują mgr Danuta Czaja, dr Artur Jazdon.
 • Wolne głosy
Po wysłuchaniu informacji dyskusja toczyła się wokół bieżących i przyszłych działań Fundacji. Zainteresowanie wywołała problematyka dostępów do najnowszych źródeł informacji. Dyskutując na temat podziału zadań między PFBN a PCSS, zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia bibliotekom Poznania szybkiego i kompletnego dostępu do SCI i Current Contents. Zaapelowano do przedstawicieli Wydziałów o przekazanie tego wniosku ich przedstawicielom w Radzie Użytkowników PCSS.
Stanowisko Rady Bibliotecznej wyrażone podczas dyskusji sprowadziło się do stwierdzenia, iż w związku z dużymi sukcesami, jakie przynosi bibliotekom systemu konsekwentne monitowanie zaległości w celu odzyskania książek oraz ściągnięcia opłat karnych, należy utrzymać system wypracowanych działań. W związku z sugestiami radcy prawnego dyrektor Biblioteki, dr A. Jazdon zaproponował, aby po wysłaniu drugiego monitu zwykłego, trzeci był monitem „za potwierdzeniem odbioru” i w treści zawierał informację, że w przypadku braku reakcji sprawa zostanie skierowana do Zespołu Radców Prawnych w celu podjęcia działań przewidzianych prawem.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 12 czerwca 2003 r.

 • Problemy gromadzenia, opracowania, konserwacji, zbiorów specjalnych.
 • Problematyka udostępniania i ochrony zbiorów specjalnych.
 • Sprawy kadrowe
 • Wolne głosy

Rada Biblioteczna postanowiła:

– zmodyfikować cennik usług świadczonych przez BU,
– wprowadzić od nowego roku akademickiego obowiązek posiadania przez wszystkie osoby korzystające ze zbiorów i urządzeń BU (tj. także korzystających wyłącznie z czytelń) karty bibliotecznej lub jednodniowego biletu wstępu.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 3 kwietnia 2003 r.

 • Prenumerata czasopism zagranicznych i krajowych oraz dostępy konsorcyjne:
 • omówienie stanu bieżącego,
 • prezentacja informacji elektronicznej.
 • Prenumerata czasopism na rok 2004.
 • Wolne głosy
Wszyscy przedstawiciele wydziałów otrzymali materiały mające stanowić podstawę do przeprowadzenia weryfikacji listy prenumerowanych czasopism w celu przygotowania wykazu do przetargu na rok 2004.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 20 lutego 2003 r.

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2002 – referuje dr Artur Jazdon.
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno–informacyjnym UAM za rok 2002 – referuje mgr Danuta Czaja.
 • Wolne głosy i wnioski
 • Rada wyłoniła delegację w celu odbycia rozmowy z JM Rektorem UAM na temat sytuacji magazynowej Biblioteki i przekazania poniższego listu wraz z załącznikiem przedstawiającym stosowne koncepcje.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 listopada 2002 r.

 • Przedyskutowanie najważniejszych problemów dotyczących rozwoju systemu biblioteczno–informacyjnego UAM w związku z przygotowywaniem planu strategicznego „UAM-2011”.
 • Utworzenie Oddziału Kontroli Zasobu – referuje dr Artur Jazdon.
 • Sprawy personalne

Program inauguracyjnego posiedzenia Rady Bibliotecznej na kadencję 2002/2005 z dnia 19 września 2002 roku.

 • Ukonstytuowanie się Rady Bibliotecznej (wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady).
 • Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej na lata 2002–2008.
Loading...
Skip to content