Regulamin i opłaty

 1. Klauzula informacyjna dla użytkowników

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   1. upoważnieni pracownicy biblioteki,
   2. upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
   3. fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.

 Ochrona danych osobowych podczas imprez i wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Rektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez mail (iod@amu.edu.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 4. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjno- marketingowych Biblioteki Uniwersyteckiej
 6. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora, w mediach społecznościowych i w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 7. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to pisemnie Inspektorowi ochrony danych. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.

Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania imprez w celu ich rozpowszechniania.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter promocyjny Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Biblioteki Uniwersyteckiej.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

I. Postanowienia ogólne

1. Biblioteki tworzące system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w rozumieniu § 88 ust. l Statutu UAM, zwane są dalej „bibliotekami” lub „biblioteką”.

2. Biblioteki udostępniają swoje zbiory:
a. na miejscu w czytelniach;
b. przez wypożyczanie pozabiblioteczne;
c. poprzez sieć komputerową w przypadku zasobów elektronicznych;
d. przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe czytelnikom oraz innym bibliotekom niewchodzącym w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM;
e. na podstawie umowy depozytowej między bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego.

3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu przez „kartę biblioteczną” rozumie się:
a. dla studentów – Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) zarejestrowaną w komputerowym systemie bibliotecznym;
b. dla pozostałych użytkowników – Kartę Czytelnika z logo Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

4. Ze zbiorów bibliotek korzysta się na podstawie aktualnej karty bibliotecznej lub biletu jednodniowego. Konto biblioteczne aktywuje się:
a. w bibliotece – na podstawie dowodu osobistego lub aktualnej legitymacji studenckiej bądź po weryfikacji zatrudnienia w UAM, wpłaceniu wpisowego i przyjęciu do wiadomości zasad niniejszego Regulaminu;
b. zdalnie – poprzez aplikację zamieszczoną na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej. Formalności związanych z zapisem oraz coroczną aktualizacją konta bibliotecznego należy dopełnić osobiście.

5. Przy zapisie należy wypełnić i podpisać Deklarację Czytelnika Bibliotek UAM w Poznaniu. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 z 28.11.2017) i § 95 Statutu UAM w Deklaracji Czytelnika należy podać następujące dane: nazwisko, imiona, numer PESEL, numer karty bibliotecznej/ELS i adres korespondencyjny. W celu umożliwienia bibliotece wysyłania informacji o realizacji zamówień, przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów i monitów elektronicznych czytelnik podaje swój adres e-mail.

6. Administratorem danych osobowych użytkowników bibliotek jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl.

7. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów bibliotek – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. i umowy z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich. Odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy bibliotek, upoważnieni pracownicy PFBN, fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług bibliotecznych.

8. Podane przez użytkownika dane osobowe przechowywane są przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na jego rzecz usług. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.

10. Biblioteki aktywują konta biblioteczne dla:
a. pracowników, doktorantów i studentów UAM;
b. pozostałych grup użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych – zgodnie ze szczegółowymi zasadami udostępniania poszczególnych bibliotek.

11. Aktywacji konta bibliotecznego dla grup użytkowników instytucjonalnych dokonuje się w Bibliotece Uniwersyteckiej.

12. Uprawień wynikających z posiadania konta bibliotecznego nie odstępuje się osobom trzecim.

13. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do niezwłocznego osobistego powiadomienia biblioteki o zmianie adresu korespondencyjnego, kierunku i rodzaju studiów, przynależności do wydziału lub uczelni oraz utracie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej bądź Karty Czytelnika. Biblioteka na podstawie zgłoszenia i stosownych dokumentów dokonuje aktualizacji danych lub wystawia duplikat karty.

14. Koszty wystawienia nowej karty i ponownej rejestracji oraz szkody powstałe na skutek zaniedbania obciążają właściciela konta.

15. Szczegółowe zasady udostępniania poszczególnych rodzajów zbiorów oraz korzystania z urządzeń technicznych i pobieranych opłat, określone zgodnie ze Statutem UAM, udostępnia się w bibliotekach.

16. Z licencjonowanych zasobów elektronicznych bibliotek korzystać można zgodnie z zamieszczonymi na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej „Zasadami dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych bibliotek UAM”. Korzystanie z zasobów elektronicznych możliwe jest zarówno na stanowiskach komputerowych w bibliotekach, jak i zdalnie.

II. Udostępnianie w czytelniach

17. Do korzystania ze zbiorów w czytelniach uprawnieni są wszyscy zainteresowani na podstawie aktualnej karty bibliotecznej lub biletu jednodniowego.

18. Po wejściu do czytelni należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza aktualną kartę biblioteczną lub bilet jednodniowy; w przypadku Karty Czytelnika i biletu jednodniowego dodatkowo okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość. Należy również zgłosić wnoszone ze sobą książki.

19. Zbiory bibliotek udostępniane są czytelnikom w wolnym dostępie, z magazynu po uprzednim zamówieniu lub sprowadzane przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

20. Na życzenie czytelnika biblioteka rezerwuje dzieła zamówione. Terminy rezerwacji określają zasady udostępniania zbiorów ustalone przez poszczególne biblioteki systemu. Książek z księgozbiorów podręcznych czytelni nie rezerwuje się.

21. Nie udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zdigitalizowanych.

III. Wypożyczenia na zewnątrz

22. Prawo wypożyczania na zewnątrz ze zbiorów bibliotek posiadają:
a. pracownicy, doktoranci i studenci UAM;
b. inne osoby, na podstawie szczegółowych zasad udostępniania zbiorów ustalonych przez poszczególne biblioteki.

23. Na zewnątrz nie wypożycza się dzieł wyznaczonych przez biblioteki, w tym:
a. zbiorów specjalnych;
b. zbiorów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Regionalnego
Zasobu Bibliotecznego (dawny NZB);
c. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych;
d. gazet i czasopism;
e. dzieł prezencyjnych;
f. oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zdigitalizowanych;
g. zbiorów wydzielonych ze względu na datę wydania.

24. Zamawianie i rezerwacja materiałów bibliotecznych odbywa się drogą elektroniczną z katalogu online lub tradycyjnie z katalogu kartkowego.

25. Wypożyczenia na zewnątrz rejestruje się wyłącznie komputerowo na podstawie kodu paskowego książki oraz karty bibliotecznej.

26. Po zarejestrowaniu wypożyczeń lub zwrocie materiałów bibliotecznych czytelnik winien sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne uwagi przed opuszczeniem biblioteki .

27. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo wymagać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

28. Czytelnicy dokonują prolongaty terminu zwrotu przez katalog online lub w bibliotece za okazaniem wypożyczonego dzieła.

29. Wszyscy czytelnicy są zobowiązani do terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Za przekroczenie daty zwrotu biblioteki pobierają opłatę naliczaną za każdy dzień opóźnienia.

30. Czytelnikom, którzy przy zapisie podali bibliotece swój adres e-mail i wyrazili na to zgodę, wysyłane są pomocnicze przypomnienia e -mailowe o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

31. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot materiałów wypożyczonych ponosi czytelnik. Ewentualne zakłócenia w dostarczaniu przypomnień nie zwalniają czytelnika od opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych dzieł.

32. Osobom zalegającym ze zwrotem materiałów bibliotecznych lub z nieuregulowanymi opłatami za nieterminowy zwrot biblioteka wysyła monity elektroniczne lub tradycyjne. Za wysłanie monitu pocztą tradycyjną czytelnicy ponoszą opłatę według obowiązującego w bibliotece wykazu opłat, płatną przy zwrocie książek.

33. Uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych przez okres dłuższy niż 21 dni oraz zaległe opłaty za nieterminowy zwrot powodują zawieszenie czytelnika w prawach do korzystania z tradycyjnych i elektronicznych usług, z możliwością skierowania sprawy na drogę prawną.

34. Poświadczenie braku zaległości wobec bibliotek, współpracujących w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, na kartach obiegowych można uzyskać w dowolnej bibliotece. Poświadczenia wydawane są pracownikom, doktorantom i studentom UAM na podstawie karty bibliotecznej lub dowodu osobistego.

IV. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe

35. Biblioteki umożliwiają swoim czytelnikom korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych. Warunkiem korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych jest aktualna karta biblioteczna oraz brak zobowiązań wobec bibliotek systemu.

36. Czytelnicy z UAM zobowiązani są pokryć dodatkowe koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego, na podstawie faktur wystawionych przez bibliotekę wysyłającą lub do udziału w kosztach ich sprowadzenia oraz do uiszczenia opłaty za przesyłki pocztowe, w przypadku nieskorzystania ze sprowadzonych publikacji.

37. Czytelnicy spoza UAM zobowiązani są pokryć koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego zgodnie z Wykazem opłat Biblioteki Uniwersyteckiej.

38. Biblioteki udostępniają materiały ze swoich zbiorów innym bibliotekom („biblioteka zamawiająca”) w formie bezzwrotnej kopii lub oryginału. Biblioteka zamawiająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone materiały.

39. Biblioteka zamawiająca może udostępniać oryginały wypożyczonych materiałów wyłącznie na miejscu.

40. Okres wypożyczenia oryginału wyznacza biblioteka udostępniająca. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony na wniosek biblioteki zamawiającej.

41. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana zwrócić zamawiane oryginały w terminie, właściwie opakowaną przesyłką wartościową lub poleconą.

42. Biblioteki udostępniają bibliotekom zamawiającym wydruki artykułów z posiadanych zasobów elektronicznych, jeśli umowa licencyjna nie stanowi inaczej.

43. W razie przekroczenia przepisów niniejszego Regulaminu biblioteka zamawiająca okresowo traci prawo do korzystania ze zbiorów bibliotek w drodze wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego. Termin utraty praw określa biblioteka udostępniająca.

V. Depozyty

44. W ramach systemu biblioteczno-informacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość użyczania określonych wydawnictw ciągłych lub seryjnych innym bibliotekom, wchodzącym w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, na zasadzie umów depozytowych.

VI. Zobowiązania i odpowiedzialność użytkowników

45. Korzystający z bibliotek są zobowiązani przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz ustalonych w nich zasad, w szczególności szanować wypożyczone dzieła i mienie bibliotek.

46. Nieprzestrzeganie obowiązujących w bibliotekach przepisów, a także wynoszenie zbiorów, przedmiotów i urządzeń będących własnością bibliotek poza ich teren, bez uprzedniego dopełnienia obowiązujących formalności, jest zakazane i może skutkować zawieszeniem użytkownika w prawach do korzystania z tradycyjnych i elektronicznych usług bibliotek, z możliwością skierowania sprawy na drogę prawną.

47. Korzystający z czytelni pozostawiają w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, większe torebki. Dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić wpuszczenia do czytelni osób nieprzestrzegających wyżej wymienionych zasad. W razie wniesienia do czytelni torby, dyżurny bibliotekarz może poprosić czytelnika o pokazanie jej zawartości przed opuszczeniem czytelni.
a. Do przechowywania rzeczy osobistych biblioteki mogą udostępniać zamykane szafki, których zawartość musi zostać opróżniona przez użytkownika do godziny zamknięcia biblioteki. W przypadku zajmowania szafki po zamknięciu biblioteki, w celu zachowania bezpieczeństwa obiektu, biblioteka zastrzega sobie prawo do komisyjnego otwarcia szafki i obciążenia użytkownika opłatą za wymianę zamka, w wysokości zgodnej z aktualnym wykazem opłat w danej bibliotece. Zawartość szafki zostanie zdeponowana u kierownika biblioteki (kierownika Oddziału Udostępniania BU). Osoba odbierająca rzeczy musi je dokładnie opisać i potwierdzić ich odbiór w protokole otwarcia szafki.

48. W czytelniach oraz w Informatorium BU obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz palenia tytoniu i e-papierosów. Przed wejściem do czytelni i Informatorium BU należy wyciszyć telefony komórkowe.

49. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonego dzieła oraz za wszelkie jego uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie.

50. W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła czytelnik w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki (kierownikiem Oddziału Udostępniania BU) jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub oprawioną, dwustronną kopię reprograficzną zagubionego dzieła (z zachowaniem formatu oryginału) albo przekazać inne dzieła wartościowe dla bibliotek, zgodnie z właściwymi zasadami polityki gromadzenia zbiorów.

51. Przy ocenie strat materialnych wynikłych z zagubienia lub zniszczenia materiału bibliotecznego bierze się pod uwagę cenę rynkową w zależności od rzadkości dzieła. Poprzez uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności zniszczonego lub zagubionego obiektu.

52. Szczegółowe zasady udostępniania poszczególnych bibliotek oraz bieżące komunikaty podawane są do wiadomości użytkowników.

53. Warunki udostępniania materiałów bibliotecznych do celów komercyjnych ustala każdorazowo dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej lub kierownik biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego UAM w porozumieniu z dziekanem lub kierownikiem innej jednostki nadrzędnej.

54. Uwagi i wnioski dotyczące działalności bibliotek można zgłaszać bezpośrednio, listownie lub pocztą elektroniczną osobie kierującej daną jednostką.

Loading...