Szkolenia jednorazowe

MENDELEY – PROGRAM BIBLIOGRAFICZNY, SPOŁECZNOŚĆ

Warsztat dla doktorantów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Poniedziałek, godz.13.00-15.00
Wtorek, godz. 10.00 -12.00

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

Społeczność w programie Mendeley: tworzenie profilu badacza, współpraca w grupach.

Tworzenie konta użytkownika, gromadzenie danych bibliograficznych z wielu dostępnych baz danych, budowanie kolekcji bibliograficznych, przeszukiwanie, porządkowanie zebranych opisów bibliograficznych i dodawanie dokumentów pełnotekstowych oraz praca na tekstach w formacie pdf, współpraca menedżerów bibliograficznych z edytorami tekstów Microsoft Word i LibreOffice oraz dodatkowe możliwości programu.

ENDNOTEWEB – PROGRAM BIBLIOGRAFICZNY NA PLATFORMIE WEB OF SCIENCE

Warsztat dla doktorantów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Czwartek, godz. 13.00-14.30

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

Tworzenie konta użytkownika, gromadzenie (eksport) danych bibliograficznych z wielu dostępnych baz danych, katalogów, budowanie kolekcji bibliograficznych, przeszukiwanie, porządkowanie zebranych opisów bibliograficznych, współpraca z edytorem tekstu.

MULTIWYSZUKIWARKA – ODKRYJ ZASOBY NAUKOWE BIBLIOTEK UAM

Warsztat dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

Multiwyszukiwarka wyszukuje wg słów kluczowych bieżące i archiwalne publikacje naukowe, wskazuje na ich dostęp w repozytorium instytucjonalnym AMUR, Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, w katalogu bibliotecznym online, na platformach wydawców i ich agregatorach. Wyszukiwanie jest tak proste jak w Google Scholar, natomiast otrzymujemy artykuły z czasopism, rozdziały z książek z subskrypcji elektronicznych UAM. Omówimy najlepsze strategie wyszukiwania publikacji.

Archiwizowanie prac w repozytorium AMUR

Warsztat dla doktorantów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Środa, godz. 14.00-15.30

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

Archiwizowanie prac krok po kroku (zakładanie konta, logowanie, wybór kolekcji, przygotowanie pliku). Aspekty prawne umieszczania prac w repozytorium. Efekty upowszechniania dorobku naukowego poprzez repozytorium instytucjonalne.

JAK PODNIEŚĆ CYTOWALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH?

Warsztat dla doktoratów i pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Środa, godz. 14.00-15.30
Czwartek, godz. 10.00-11.30

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

Program: wyszukiwanie cytowań publikacji w bazach Web of Science, SCOPUS; wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma, korzyści płynące z deponowania prac w repozytorium AMUR i deponowanie pracy w repozytorium; widoczność publikacji i ich cytowań w profilu naukowca – Google Scholar Citations.

WEB OF SCIENCE – WYSZUKIWANIE

Warsztat dla pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

W programie: nowe strategie wyszukiwania w bazie, wyszukiwanie cytowań autora, tworzenie konta Researcher ID, Journal Citation Reports – porównywanie różnych wskaźników oceny czasopism oraz zaawansowane wyszukiwanie w bazie JCR.

E – RESOURCES AVAILABLE THROUGH YOUR LIBRARY

This session is targeted to international students.

Terms: Winter and Summer Semesters

Friday, 4.00 pm – 5.30 pm.

Venue: computer room at Poznan University Library (Room 62)

Number of hours: 2 hours

Sign up

A How – to workshop related to making best and effective use of the capabilities, tools and resources available at the Library and remotely. (Just in case you still need to know how to make use of electronic resources, and their remote access, provided by the Library).

This session is targeted to international students.

PODSTAWY EFEKTYWNEGO GROMADZENIA LITERATURY DO PRAC LICENCJACKICH/MAGISTERSKICH

Oferta dla studentów studiów licencjackich i magisterskich

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Czwartek, godz. 14.00-15.30
Piątek, godz. 14.00-15.30

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

Omówienie strategii selektywnego wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach UAM. Celem warsztatu jest kształcenie umiejętności informacyjnych do przetwarzania informacji na poziomie akademickim. Efektem warsztatu są zgromadzone na wstępie publikacje do pisania esejów i prac dyplomowych, magisterskich.

SZKOLENIE W ZAKRESIE TWORZENIA TRADYCYJNEJ BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

Oferta dla wszystkich zainteresowanych osób

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: Czytelnia Bibliologiczna Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 65)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

Program: prezentacja zagadnień dotyczących przypisów i bibliografii załącznikowej, wyjaśnienie terminu przypisy bibliograficzne, rodzaje przypisów, wyjaśnienie terminu bibliografia załącznikowa, podstawowe zasady tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, zasady tworzenia opisu bibliograficznego pozycji zwartych, zasady tworzenia opisu bibliograficznego gazet i czasopism, zasady tworzenia opisu bibliograficznego aktów prawnych, patentów i norm, zasady tworzenia opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego, zasady tworzenia opisu bibliograficznego ikonografii, map, planów, nagrań muzycznych, nut, filmów.

PODSTAWOWE TECHNIKI WYSZUKIWANIA NAUKOWYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

Oferta dla wszystkich zainteresowanych osób

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h, w zależności od potrzeb

Zapisy

Program: praktyczne korzystanie z katalogów elektronicznych, korzystanie z podstawowych baz danych w tym Biblioteki Narodowej, umiejętności korzystania z e-booków i czasopism elektronicznych, korzystanie z usług proponowanych przez Bibliotekę: elektroniczne zamawianie skanów i Zaproponuj kupno książki.

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOLOGICZNY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU

Oferta dla studentów, uczestników kursów bibliotekarskich oraz pracowników bibliotek

Terminarz: wtorek, godz. 14.00-15.30

Miejsce szkoleń: Czytelnia Bibliologiczna Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 65)

Liczba godzin: 2 h

Zapisy

Cel: zapoznanie uczestników kursu z literaturą przedmiotu związaną z bibliotekoznawstwem i informacją naukową niezbędną w procesie edukacyjnym.

Przebieg zajęć: omówienie, czasopism bibliotekarskich, publikacji z zakresu prawa i organizacji bibliotek, wydawnictw poświęconych historii bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, serii wydawniczych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wydawnictw dotyczących informacji naukowej, opracowań dotyczących praktycznej działalności bibliotek, książek z zakresu prasoznawstwa oraz edukacji bibliotekarzy.

Loading...