Zasady korzystania z sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej

I. Zasady ogólne:

 1. Sieć Komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (zwana dalej SKBU) obejmuje serwery, stacje robocze, peryferia i urządzenia sieciowe. Jest częścią uniwersyteckiej sieci komputerowej AMU-NET administrowanej przez Centrum Informatyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM).
 2. SKBU służy wszystkim osobom uprawnionym do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.
 3. SKBU przeznaczona jest wyłącznie do celów służbowych i naukowych. Wszyscy jej użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa i zasad społecznych.
 4. Niedozwolone jest korzystanie z sieci komputerowej w celach:
  • naruszenia dobrego imienia Uczelni,
  • naruszenia godności osobistej i mienia osób,
  • prowadzenia agitacji politycznej, religijnej, itp.
  • pobierania i rozpowszechniania materiałów o treściach pornograficznych, rasistowskich itp.,
  • komercyjnych,
  • uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów chronionych,
  • naruszania zabezpieczeń innych sieci komputerowych i rozpowszechniania wirusów komputerowych.
 5. Wobec osób naruszających zasady wymienione w pkt I.4 może być wszczęte postępowanie wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

II. Prawa i obowiązki administratorów:

 1. Obowiązki administratora SKBU pełnią pracownicy jednostki zajmującej się obsługą informatyczną Biblioteki ustanowieni przez jej kierownika.
 2. Do obowiązków administratora SKBU należy:
  • koordynacja działań mających na celu zapewnienie poprawności funkcjonowania urządzeń i systemów,
  • współpraca z administratorami sieci AMU-NET,
  • zgłaszanie Dyrekcji Biblioteki problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sieci wraz z propozycjami ich rozwiązania,
  • opracowywanie i realizowanie planu rozbudowy sieci i usług sieciowych.
 3. Administratorzy mający dostęp do informacji służbowych, danych osobowych innych użytkowników sieci, bądź innych informacji poufnych, zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy.
 4. Administrator ma prawo do:
  • limitowania wielkości udostępnianych zasobów,
  • modyfikowania i usuwania danych przechowywanych na stacjach roboczych i serwerach (w porozumieniu z użytkownikiem komputera),
  • monitorowania wykorzystania stacji roboczej po uprzednim zawiadomieniu użytkownika,
  • zgłaszania obserwowanych naruszeń regulaminu do właściwego kierownika agendy bibliotecznej
  • zablokowania użytkownikowi Biblioteki Uniwersyteckiej dostępu do sieci komputerowej w przypadku naruszania zasad niniejszego regulaminu.

III. Prawa i obowiązki pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej:

 1. Osoby mające z racji pełnione funkcji dostęp do informacji służbowych, danych osobowych innych użytkowników sieci, bądź innych informacji poufnych zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.
 2. Do obowiązków pracownika należy ochrona przyznanego mu konta użytkownika (identyfikowanego przez login i hasło). Danych identyfikacyjnych do konta użytkownika nie należy udostępniać osobom trzecim. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ich udostępnienia ponosi właściciel konta.
 3. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt komputerowy, zgodnie z Art. 211 pkt 3 Kodeksu Pracy, spoczywa na jego użytkowniku.
 4. Instalacji dodatkowego oprogramowania lub podłączania nowego urządzenia do przewodowej sieci komputerowej, w tym sprzętu prywatnego, dokonują wyłącznie Administratorzy. Pracownicy, którzy chcieliby uzyskać rozszerzone uprawnienia do swojego komputera, powinni wystąpić do Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z pisemną prośbą o zgodę. Jej uzyskanie oznacza automatyczne przejęcie odpowiedzialności za instalowane przez siebie programy.
 5. Wszelkie problemy ze sprzętem bądź oprogramowaniem należy bezwzględnie zgłaszać pracownikom jednostki odpowiedzialnej za obsługę informatyczną Biblioteki za pomocą oprogramowania HELPDESK lub telefonicznie.

IV. Prawa i obowiązki użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej:

 1. Użytkownicy BU mają prawo do:
  • korzystania z komputerów przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • korzystania ze źródeł elektronicznych, zgodnie z „Zasadami dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych systemu biblioteczno-informacyjnego UAM”,
  • pracy na własnych komputerach przenośnych przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej,
  • nagrywania plików na własne nośniki danych,
  • dokonywania wydruków ze zbiorów Biblioteki lub internetu (z wyłączeniem zbiorów chronionych prawami autorskimi), uiszczając opłatę wg aktualnego cennika BU.
 2. Zabronione jest:
  • podłączanie własnych komputerów do sieci przewodowej bez zgody administratorów,
  • prowadzenie działań powodujących uszkodzenie elementów sprzętowych SKBU lub oprogramowania bądź dezorganizację pracy sieci,
  • kopiowanie programów będących własnością BU,
  • podejmowanie prób łamania istniejących zabezpieczeń SKBU, o prowadzenie działań mających na celu deszyfrację hasła, podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci,
  • rozsyłanie masowej poczty (spamu) i obszernych załączników,
  • wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji elementów SKBU
  • instalowanie programów.
 3. Wszelkie zakłócenia w działaniu komputera należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi dyżurnemu.
 4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo monitorować pracę wykonywaną przez użytkownika i przerwać ją w przypadku złamania zasad korzystania z SKBU.
 5. Po stwierdzeniu faktu wymienionego w punkcie IV.4 , pracownicy BU mają prawo żądać od czytelnika natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.
 6. W przypadku gdy naruszenie Zasad korzystania z sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej spowodowało straty materialne, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
Loading...